Cyclon Bike Cleaner trigger 750ml

Cyclon ® BIKE CLEANER is een Biologisch afbreekbare fietsreiniger. Producteigenschappen Biologisch afbreekbaar; Oplosmiddelen en fosfaatvrij; PH-neutraal; Milieuvriendelijk; Niet brandbaar; Aangename frisse geur; Droogt streeploos op; Geschikt voor matte, gelakte, ongelakte en kunststof oppervlakken van uw fiets. Toepassing Cyclon ® Bike Cleaner voor het reinigen van hardnekkige vervuiling zoals modder, lichte olie aanslag en overige dagelikse vervuiling. artikelnummer leverancier 20440 Let op: gevaarlijke stoffen Acute gezondheidseffecten Signaalwoord Gevaar Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen P264 : Na het werken met dit product verontreinigde huid grondig wassen. P280 : Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P337+P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P305+P351+P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.


Voorraad: op voorraad
Artikelnummer: 8713504006004
Merk: OLIE CYCLON BIKE CLEANER
2e kleur: Onbekend
Dames / heren: Uni
Gewicht (bruto): 800.00
Gewicht (netto): 800.00
Kleur: Groen
Maat: 750ml
Vragen over dit product?

12,95


Terug
Deel het met uw vrienden!